PARTNERJI INKLUZIVNI TURIZEM

INCLUSIVE TOURISM is implemented by an international Consortium, including Chamber of Commerce of Valencia and AMICA (Spain); CERCIGUI and PERFIL (Portugal); CUDV DRAGA and Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Institute for Business Education (Slovenia)

GOSPODARSKA ZBORNICA IZ VALENCIJE

GOSPODARSKA ZBORNICA IZ VALENCIJE (CHAMBER OF COMMERCE OF VALENCIA) je vodilni partner v projektu in bo k projektu prispevala z izkušnjami na področju dela v turizmu, zaposlovanja in komunikacije.
  Gospodarska zbornica VALENCIA je javna nepridobitna organizacija, ustanovljena z zakonom 1886. Kot javni subjekt, zbornica danes predstavlja več kot 170.500 podjetij v pokrajini Valencia. 3.171 teh podjetij je tesneje povezanih z zbornico in so del kluba "Valencia Chamber". Glavna področja dela zbornice so: obveščanje, usposabljanje in svetovanje podjetjem in podjetnikom, inovacije, mednarodna trgovina, notranji trg, turizem, okolje, promet, zakonodaja itd. Posebno področje usposabljanja zbornice je razvila poslovna šola Lluis Vives. Poslanstvo poslovne šole je zagotavljanje kakovostnega usposabljanja, prilagojenega potrebam poslovnega okolja, z uporabo inovativnih človeških in materialnih virov ter v tesnem sodelovanju s poslovno skupnostjo. Zbornica Valencia redno podpira osebe s posebnimi potrebami na vključujoč način, zagotavlja jim z dostop do istih storitev, ki so na voljo vsem študentom, podjetnikom in poslovnežem. Na področju usposabljanja je zbornica razvila dejavnosti, ki so bile podrobneje usmerjene na osebe s posebnimi potrebami, prek programa PICE (Celostni program za kvalifikacije in zaposlovanje), ki je bil razvit v sodelovanju z Ministrstvom za zaposlovanje in socialno varnost. V letu 2016 je v PICE sodelovalo 42 mladih brezposelnih fizičnih invalidov. V Zbornici so prejeli začetno usmeritev, dostop do učne poti od registracije v Nacionalnem sistemu jamstva za mlade, možnosti dostopa do ukrepov in dejanj pristopa k podjetju in spodbude vključevanja na trg dela.

AMICA

AMICA je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1984, katere poslanstvo je odkriti sposobnosti, ki obstajajo v vsaki osebi, spodbujanje in podpiranje posameznika do največje možne avtonomije, uveljavljanja temeljnih pravic in odgovornosti državljanov ter udeležbe v skupnosti.

AMICA bo projektu večinoma zagotovila svoje izkušnje

AMICA bo projektu večinoma zagotovila svoje izkušnje pri krepitvi vključevanja oseb s posebnimi potrebami v delo in razvoju prilagojenih metodologij usposabljanja. AMICA je sestavljena iz oseb s posebnimi potrebami, njihovih družin, in strokovnjakov. Predstavlja model neposredne udeležbe vodstva in zainteresiranih strani. Na ravni države, večinoma deluje v avtonomni skupnosti Cantabria. Združenje ima dva posebna centra za zaposlovanje: SOEMCA EMPLOYMENT SL, ki se posveča dejavnostim proizvodnje oblačil in industrijskega pranja ter SAEMA EMPLOYMENT SL, ki se posveča okolijskim dejavnostim. Ima 26 enot in centrov za aktivnosti. V letu 2015 je nudila podporo 1493 osebam s posebnimi potrebami z naslednjimi vrstami podpore: socialno varstvo, multidisciplinarno ocenjevanje, rehabilitacija, osebna podpora in dom, dnevno varstvo, nastanitev in podpora za samostojno življenje, usposabljanje, zaposlovanje in prosti čas. Ekipo sestavlja 110 strokovnjakov.

CERCIGUI

CERCIGUI - združenje za izobraževanje in rehabilitacijo iz regije Guimarães je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1977, z namenom podpiranja oseb z motnjo v duševnem razvoju iz Guimarãesa in njihovih družin. Od takrat so se storitve v skupnosti razširile na širše območje. Danes podpira več kot 500 ljudi z različnimi invalidnostmi in njihove družine prek številnih storitev in programov, trenutno ima CERCIGUI okoli 100 zaposlenih.

Naša misija

CERCIGUI bo k projektu prispeval svoje izkušnje pri povečevanju vključevanja oseb s posebnimi potrebami v zaposlovanje in razvoju prilagojenih metodologij usposabljanja. Danes CERCIGUI vključuje več kot 450 ljudi v različnih delih znotraj institucije in v šolah v regiji Guimarães in Vizela, in sicer prek različnih podpornih storitev in programov: izobraževalnih centrih, pomoč na domu, center za rehabilitacijo in usposabljanje, dva centra za poklicno dejavnost, dve stanovanjski hiši, center za inkluzijo. Naša misija: spodbujati socialno vključenost invalidov v skladu z etičnim kodeksom. Storitve, ki jih izvajamo, so: 2 poklicni središči; 2 stanovanjski hiši; oskrba na domu in center za strokovno usposabljanje. Vse te storitve so za nas pomembne, vendar lahko izpostavimo poklicne centre, so socialni odziv, ki bo ustrezal dejanskim potrebam oseb s posebnimi potrebami. Naši glavni cilji so: spodbujati in olajšati razvoj sposobnosti oseb s posebnimi potrebami; olajšati njihovo socialno vključevanje; olajšati napotitev oseb s posebnimi potrebami , kadar je to mogoče, do ustreznih programov socialne in poklicne integracije. CERCIGUI sodeluje z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju v dveh poklicnih centrih in glavni cilji so: spodbujanje socialne integracije ljudi s primanjkljajem; da mladi spodbujajo in razvijajo svoje sposobnosti. Nekatere dejavnosti so: kmetijske opravila, pranje perila, ročno delo, dobro počutje, vrtnarjenje, dnevne aktivnosti, čiščenje avtomobilov, tkanje, recikliranje, zabava, umetnost iz plastike, lesna dela, tekstil. V našem Centru za strokovno usposabljanje imamo veliko področij in v dveh od njih se udeleženci naučijo kuhanja in peke peciva.

GZS CPU

Gospodarska zbornica Slovenije - Inštitut za poslovno izobraževanje (www.cpu.si). Poslanstvo CPU je ponuditi poslovanje z visokokakovostnim, sodobnim in uporabnim znanjem, obogatenim z nacionalnimi in mednarodnimi izkušnjami ter primeri dobre poslovne prakse v skladu z načelom "praksa za prakso".

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije - Inštitut za poslovno izobraževanje je eden od ponudnikov izobraževanja in usposabljanja odraslih z najdaljšo tradicijo in izkušnjami pri razvoju, organizaciji in izvajanju strokovnih in tehničnih seminarjev, tečajev usposabljanja, delavnic, kratkoročnih tečajev in drugih dogodkov za potrebe poslovnih subjektov. Usmerjenost k dejanskim potrebam na izobraževanju, usposabljanju in usposobljenosti na trgu dela nam je omogočila, da postanemo eden največjih ponudnikov izobraževanja in usposabljanja odraslih v Sloveniji. Inštitut ima 25 let izkušenj kot strokovna institucija za izvajanje javnih in drugih oblik izobraževanja in usposabljanja. Znanje, dolgoletne izkušnje našega osebja in sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki nam omogočajo razvoj in zagotavljanje visokokakovostnih kratkoročnih in prilagojenih programov izobraževanja in usposabljanja.

CUDV DRAGA

CUDV Draga "Center za usposabljanje, delo in varstvo" je ustanovila vlada Republike Slovenije kot organizacijo za usposabljanje, izobraževanje, delo, zdravstveno varstvo in rehabilitacijo za več kot 450 otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, invalidnostjo in čutnimi okvarami.

Nauči, vzgaja, dela in izboljša kakovost življenja na splošno.

Glavni cilj CUDV DRAGA je osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočiti učenje, usposabljanje in delo ter izboljšati njihovo kakovost življenja na splošno. CUDV DRAGA bo projektu prispeval svoje izkušnje z vključevanjem oseb s posebnimi potrebami na področje dela in razvojem prilagojenih metodologij usposabljanja. Uporabniki imajo na rednih sestankih samozagovorniških skupin možnost razpravljati in vplivati na odločitve organizacije. Uporabnikom / študentom nudijo podporo v učnem procesu in pomembno podporo v času prehoda iz področja izobraževanja na področje dela. Uporabniki se vključujejo v različna podporna dela znotraj centra (restavracija, kuhinja, kmetija, pranje, vzdrževanje itd.). Uporabniki, ki se ukvarjajo z umetniškimi in športnimi dejavnostmi poskrbijo za zabavo ostalih vključenih. Nekateri delajo v restavraciji v središču Ljubljane. S svojim delovanjem v družbi uporabniki prispevajo k dejavnostim ozaveščanja. Center zaposluje 460 delavcev in strokovnjakov. Strokovnjaki iz Centra sodelujejo tudi pri izobraževanju osebja in organizirajo seminarje za druge izobraževalne organizacije. Od leta 1990 do leta 2002 so bili nekateri vključeni v poklicni program za delavce v oskrbi in v zadnjih 14 letih smo sodelovali tudi v številnih mednarodnih projektih, večinoma v prejšnjem programu vseživljenjskega učenja (Lifelong Learning Programme) in trenutno tudi v programu Erasmus +.

PERFIL - PSICOLOGIA E TRABALHO, LDA.

PERFIL- Psicologia e Trabalho, Lda. je portugalsko podjetje za usposabljanje in svetovanje, ustanovljeno leta 1986, ki je v zadnjih letih razvilo najsodobnejše projekte v zvezi z dostopnim in vključujočim turizmom.

Podjetje za usposabljanje in svetovanje, ustanovljeno leta 1986

PERFIL je bil vključen v spodbujanje dostopnosti v turistični industriji z inovativnimi projekti in nacionalnimi načrti politike. Družba je bila vključena v nacionalno študijo o "vključujočem turizmu", ki je določila, kako opredeliti potrebe po spretnostih, ki jih potrebuje portugalski turistični sektor, da bi turistom ustrezno pomagali pri dostopnosti. Glavni cilj nacionalne študije o "vključujočem turizmu" je bil prispevati k nacionalni politiki vključevanja invalidov, ki izboljšujejo njihov dostop do turističnih storitev:
  • Prepoznavanje posebnih potreb, ki jih imajo invalidi pri uporabi turističnih storitev (nastanitve, restavracije in gostinstvo, športi, organizatorji potovanj, turistične informacijske storitve, prevozne in druge turistične storitve).
  • Prepoznavanje gostinskih spretnosti, ki so potrebni za turistične strokovnjake, da bi lahko zadovoljili te potrebe / zahteve
  • Graditi paket za usposabljanje, namenjen turističnim strokovnjakom, da razvijejo specifične gostinske spretnosti, potrebne za uspešno zadovoljitev ljudi s posebnimi zahtevami.
Paket usposabljanja "Vključujoči turizem - gostoljubnost za sprejemanje in zabavo ljudi s posebnimi potrebami" je bil zasnovan izključno za portugalski turistični sektor, da bi strokovnjake opremili s potrebnimi gostinskimi spretnostmi, da bi uspešno sprejemali in poskrbeli za ljudi s posebnimi potrebami. PERFIL je skupaj z drugimi portugalskimi strokovnjaki (in sicer Turismo de Portugal, IP, Instituto Nacional para a Reabilitação, IP in Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP) dvignil zavest o potrebi po vlaganju v razvoj dostopnega turizma na Portugalskem. PERFIL je bil povabljen, da svoje delo predstavi na več nacionalnih in mednarodnih seminarjih in konferencah. Primeri tega vključujejo Turismo de Portugal, IP seminarje v Lizboni, Porto, Faro, Coimbra in Portalegre, da bi spodbudili dostopnost kot referenco kakovosti za nove ponudbe portugalske turistične ponudbe, konferenca o turizmu Instituto Superior de Ciências Educativas; Instituto Politécnico de Leiria Internacionalna konferenca za vključevanje - INCLUDiT). Perfil je prispeval tudi k znanstvenim člankom v akademskih publikacijah (npr. Turizem, usposabljanje in inovacije: študije in izkušnje iz izdaj Pedago) o potrebah dostopnosti v turističnem sektorju. PERFIL s svojimi najboljšimi praksami prispeva k izboljšanju modelov usposabljanja, ki se uporabljajo v Evropi, da bi pri turističnih strokovnjakih razvili spretnosti, ki jim bodo omogočile, da bi strankam zagotovili visok standard storitev s posebnimi zahtevami. V zadnjem času se je PERFIL razvil in vodil konzorcij, ki je izvajal projekt BRENDAIT (izgradnja regionalne mreže za razvoj dostopnega in vključujočega turizma).

SODELOVANJE

RAZVOJ

SENZITIVNO

VKLJUČITEV